پیش‌بینی شاخص‌های مهم بورس و فرابورس

پیش بینی صعود و نزول نمودار شاخص‌های مهم در دو ماه آینده

نزول
صعود
سایراشخاص بورس انرژی
۷۶,۶۵۶.۹۵
۱۶۳,۸۸۸.۷۸
شاخص آزاد شناور
۱,۶۴۶,۶۵۵.۴۳
۱,۷۵۵,۹۷۳.۶۵
شاخص بازار دوم
۱,۷۹۳,۷۷۵.۰۲
۲,۷۱۱,۴۹۱.۲۰
شاخص ارکان و مالی
۳۳۴.۵۹
۵۷۷.۷۴
فنی مهندسی
۲۶۲.۸۱
۳۸۳.۳۹
شاخص کل فرابورس
۱۸,۵۱۹.۲۵
۲۲,۵۸۰.۳۶
بازار اول فرابورس
۶,۱۷۱.۷۷
۸,۱۳۲.۸۱
بازار دوم فرابورس
۷,۱۹۱.۷۲
۹,۷۷۸.۷۸
شاخص 30 شرکت بزرگ
۷۳,۲۵۶.۸۹
۹۱,۱۲۶.۳۴
شاخص50شرکت فعالتر
۵۳,۸۳۷.۱۵
۷۴,۲۷۶.۳۳
شاخص بازار اول
۱,۰۲۹,۲۳۵.۰۷
۱,۷۳۶,۱۷۷.۲۲
شاخص کل (هم وزن)
۳۵۷,۶۹۳.۱۶
۴۵۷,۹۶۰.۷۵
شاخص کل
۱,۰۹۲,۰۹۸.۸۶
۱,۳۵۶,۳۶۷.۸۶
شاخص قیمت 50 شرکت
۳,۲۵۲,۰۷۳.۸۵
۳,۶۶۹,۱۲۸.۸۹
شاخص قیمت
۲۹۸,۲۵۴.۹۵
۳۳۰,۰۸۲.۰۳
شاخص قیمت(هم وزن)
۲۱۶,۸۵۴.۵۲
۲۳۸,۳۳۱.۸۶

همچنین ببینید

favorite_border
فهرست